Forstlig lokalitetskortlægning - Startside


Pga. skovtræernes meget lange produktionstid er valget af træart på en given lokalitet en af de vigtigste beslutninger, der træffes i skovbruget, uanset om det sker ved skovrejsning eller i eksisterende skov. Samtidig stiller de fleste træarter normalt specifikke krav til voksestedet for at kunne udvikle sig til stabile og produktive bevoksninger.

Formålet med en forstlig lokalitetskortlægning er derfor at inddele et skovområde i lokalitetsklasser, hvor de økologiske dyrkningsbetingelser (specielt klima og jordbund) er mere eller mindre ensartede. For hver lokalitetsklasse angives hhv. optimale, egnede og ikke egnede træarter. På den måde kan lokalitetskortlægningen mindske risikoen for fejlslagne bevoksninger betydeligt.

Ved lokalitetskortlægningen lægges især vægt på en kortlægning af jordbundsforholdene med hensyn til tekstur, humusindhold, kalkindhold, dræningsgrad, grundvandsstand, evt. tilstedeværelse af rodstandsende lag og jordbundsudvikling.

Undersøgelserne udføres normalt som en kombination af boringer og profiludgravninger til minimum 150 cm's dybde med en tæthed på 1-5 hektar pr. boring afhængig af formål og jordbundsvariation.

Med basis i stor erfaring på området tilbyder GPS Agro som udgangspunkt lokalitetskortlægning indenfor det beløb, der opnås i tilskud i forbindelse med privat skovrejsning eller ved kortlægning i eksisterende skov.

Ønsker man ikke at foretage en egentlig forstlig lokalitetskortlægning, kan en EM38-kortlægning forud for skovrejsning på landbrugsjord til ca. 70 kr/ha give et rigtig godt grundlag for vurdering af jordbundsvariationen og dyrkningsgrundlaget for de fleste træarter. Samtidig opnås et præcist topografisk datasæt for området (se mere om EM38-kortlægning).

Jordbundsprofil over grundfjeld (Bornholm)

Startside